1. Klientem klubu są osoby, które ukończyły 16 rok życia (wyjątkiem są zajęcia z dziećmi), które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko jego właściciel.
 2. Klienci zakupujący jednorazowe wejście lub karnet oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność W przypadku zajęć z dziećmi rodzic tj. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na zajęciach. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez Klienta lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada Klient.
 3. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń. Klub Pro Forma zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych przed rozpoczęciem zajęć fitness.
 4. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 5. Klienci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są zmiany obuwia sportowego oraz posiadania stroju sportowego. Osoby w niezmienionym obuwiu i stroju nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 6. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie można brać udziału w zajęciach.
 7. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
  Zakupiony karnet do klubu fitess wystawia się tylko na jedną osobę.
  Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez Klub zajęć.
  Karnety „miesięczne” są ważne pełny miesiąc od daty zakupu.
  Klub nie zwraca pieniędzy za zagubiony karnet oraz nie wydaje duplikatów.
  Klub Fitness Pro Forma oferuje zniżki szkolne, studenckie i dla emerytów za okazaniem ważnej legitymacji. Zniżki dotyczą osób uczących się poniżej 25 roku życia.
 8. Rzeczy wartościowe Klientów mogą zostać oddane do przechowania w recepcji Klubu.
 9. Pro Forma nie odpowiada za brak miejsca na Sali na zajęciach fitness spowodowanych nadmierną ilością ćwiczących osób (limit ćwiczących osób 30).
 10. Klub Pro Forma zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zobowiązuje się do ich organizacji w terminie późniejszym
 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sali zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników klubu, służb porządkowych i osób upoważnionych.
 12. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 13. Zabrania się korzystania z Klubu Fitness pod nieobecność prowadzącego zajęcia (wyjątek: indywidualne wynajęcie klubu), rzucania przyrządów (wyposażenia klubu) na podłogę, powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu współćwiczących (bieganie, nieład, hałas, ćwiczenie poza stanowiskiem, zastawianie przejść).
 14. Po zakończeniu zajęć sprzęt należy odłożyć na właściwe miejsce.
 15. Przerwy świąteczne przypadające w danym okresie lub odwołanie zajęć przez instruktora wydłużają termin ważności opłaconych zajęć.
 16. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.
 17. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji.
 18. Zgodnie z art. 23 § 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych osoby Klubu przetwarza podane przez Klienta informacje w bazie Klientów do celów związanych z wykonywaniem umowy. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.
 19. Rozkład zajęć Klubu Fitness Pro Forma dostępny jest na stronie www.proforma.com.pl oraz w siedzibie klubu przy ul. Nadwodniej 4 w godzinach zajęć.
 20. Płatność za karnet tylko gotówką według aktualnego cennika.
 21. Wykupienie jednorazowego wejścia na zajęcie lub karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją powyższego regulaminu.

Zobacz też:

Partnerzy
zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.